Jeodezik Faaliyetler Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)


Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK), Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB)’ne bağlı yedi alt komisyondan biridir. 1948 yılında kurulan komisyon, jeodezi biliminin gelişimini desteklemeyi ve jeodezik altyapı gerektiren mühendislik problemlerine çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Jeodezi alanında araştırma ve uygulama yapan kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin iş birliğiyle yürütülen komisyon çalışmalarının temel dayanağı TUJK İç Tüzüğü'dür. Komisyonun temel görevleri:

 • Jeodezi biliminin diğer yer bilimleri arasında saygın yerini alması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • TUJK çalışmalarının geçekleştirilmesinde katılımcı bir idari ve bilimsel yapı oluşturmak,
 • Komisyonu ulusal ve uluslararası düzeyde aktif duruma getirmek ve tanıtmak,
 • Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan jeodezi projelerine finans desteği sağlamak için girişimde bulunmak,
 • Jeodezi projeleri için ulusal ve uluslararası merkezlerden veri temin edilmesinde yardımcı olmak,
 • TUJK üyelerini bilimsel yayın yapmaya teşvik etmek,
 • Ülkemizde jeodezi eğitimini geliştirmek,
 • TUJK üyeleri arasında bilgi iletişimini sağlamak için düzenlemeler yapmak (bilimsel toplantı, yayın, vb),
 • Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerini izlemek, uygun görülenlere katılmak ve Türkiye’yi temsil etmek,
 • Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşlarda dolaylı veya dolaysız Türkiye’yi ilgilendirecek kararların ulusal çıkarlara uygun olması için çalışmak, bu kararları duyurmak ve uygulanması gerekenleri izlemektir.
 • TUJK'nın; yürütme kurulu, çalışma grupları ve genel kurul olmak üzere üç temel organı vardır. Yılda en az bir defa yürütme kurulu toplantısı ve bir de bilimsel toplantı icra edilmektedir. Yürütme kurulu toplantılarında TUJK idari faaliyetleri görüşülmekte, bilimsel toplantılarda ise çalıştay veya sempozyum formatında bilim kurulu süzgecinden geçmiş sözlü ve poster sunumlar yapılmakta, güncel jeodezik konular tartışılmakta ve toplantı sonrası bildiri kitapçıkları yayımlanmaktadır.

  Komisyon başkanlığı ve sekretarya görevi Harita Genel Müdürlüğü Jeodezi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.