ÜRÜN FİYATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Millî Savunma Bakanlığı birimleri dışında savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında görevi bulunan kurumların coğrafi ürün ihtiyaçları, Millî Savunma Bakanlığı birimlerine uygulanan usul ve esaslarla bedelsiz olarak karşılanır.

2. Fiyat Listesindeki sayısal coğrafi verilerden Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan ve Harita Genel Müdürlüğü tarafından bu matrise eklenmesi planlanan coğrafi veriler, 49 Sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ve 7221 Sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında;
a. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli I-II-III ve IV sayılı cetvellerde yer alan genel yönetim kapsamındaki idareler ile mahallî idare kapsamındaki kamu idareleri ile TUCBS kapsamındaki coğrafi veri paydaşı kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz, I-II-III ve IV sayılı cetvellerde ve TUCBS coğrafi veri paydaşı kamu kurum ve kuruluşları arasında bulunmayan kamu kurumlarına bağlı Anonim şirketler, ajanslar ve özerk kuruluşlar tarafından doğrudan gelen talepler ise bedeli ile karşılanır.
b. Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin bakanlık, kamu kurum ve kuruluşu, belediye veya yükseköğretim kuruluşları için iş/proje yapmaları durumunda; İşleriyle/projeyle ilgili coğrafi veri talebinin ilgili kamu kurum ve kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda ilgili kamu kurum veya kuruluşunun sorumluluğunda olmak kaydıyla bedelsiz, sayısal coğrafi veri bedelinin gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler tarafından ödeneceğinin ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından yapılan talepte bildirilmesi halinde ise bedeli ile karşılanır.
c. Eğitim ve araştırma amacıyla Rektör veya Dekan/Enstitü Müdürü imzasıyla yapılacak taleplerde, yüksek lisans/doktora çalışmaları ile TÜBİTAK projelerinde ihtiyaç duyulan coğrafi veriler bölgesi ve veri türü net olarak belirtilmesi durumunda proje bazlı olarak ücretsiz olarak mevcut mevzuat şartlarına uygun, telif ve iktibas hakkı veri sahibi kuruma saklı kalmak ve gizlilik konularına riayet edilmek kaydıyla karşılanır. Bireysel başvuruyla yapılan talepler ise ücretli karşılanır.

3. Harita, harita bilgisi ve coğrafi veri satış bedellerinin belirlenmesi,
a. Harita Genel Müdürlüğünce üretilmiş satışı yapılan harita, harita bilgisi ve coğrafi veri birim bedelleri; “Harita Genel Müdürlüğü Tarafından Üretilen Mal, Hizmet ve Yapım İşlerine Ait Fiyat ve Maliyet Analizi Esasları” gereği kurulan komisyonca her yıl yeniden belirlenerek, Harita Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakana onaylatılarak kesinleşir.
b. Harita Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, harita, harita bilgisi ve coğrafi verilerinin üretimine yönelik mal ve hizmetlerin ve harita yapımı ile ilgili ürünlerin bedelleri, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunca tespit edilip, Harita Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı oldukları Bakanların onayı ile kesinleşir.

4. Harita, harita bilgisi ve coğrafi veri bedellerinin aktarılması veya ilgili banka hesaplarına yatırılması,
a. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu Kararlarında yer alan harita ve harita bilgileri ihtiyaçlarının gerektirdiği ödenek, bütçe hazırlığı sırasında plânlanır ve bütçenin kabulünden sonra Harita Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılır.
b. Özel bütçeli idareler Düzenleyici denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, mahalli idarelerin, harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarına ait bedel, harita ve harita bilgisi teslim edilmeden peşin olarak veya Harita Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokol kapsamında harita ve harita bilgisini teslimi müteakip protokolde belirtilen süre içerisinde Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin (MSB Merkez Saymanlığı) TR56 0000 1001 00000350154033 numaralı tahsilat hesabına “Harita Bedeli” olarak yatırılır. Alınacak dekont Harita Genel Müdürlüğüne gönderilir.
c. Yerli/yabancı gerçek ve tüzel kişilerin harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarına ait bedel, Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin (MSB Merkez Saymanlığı) TR56 0000 1001 00000350154033 numaralı tahsilat hesabına “Harita Bedeli” olarak yatırılır. Alınacak dekont Harita Genel Müdürlüğüne gönderilir. 
ç. Harita Genel Müdürlüğü Satış Bürosundan Millî Savunma Bakanlığının onayı ile her yıl belirlenen fiyatlar üzerinden satışı yapılan ürünlere ait talepler; Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı karşılığı peşin ödeme yapılarak karşılanabilir. Tahsil edilen paralar ilgili mevzuat hükümlerine göre Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin (MSB Merkez Saymanlığı) TR56 0000 1001 00000350154033 numaralı tahsilat hesabına harita bedeli olarak yatırılır.
d. Harita Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesince yapılan sözleşmeler kapsamında üretilen harita ve harita bilgileri ile diğer standart dışı mal ve hizmet üretimlerine ilişkin bedel, Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesabına yatırılır.

5. Diğer hususlar,
a. Fiyatlarda yapılan indirimler, 4736 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve “28 Ocak 2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” hükümleri gereği yapılmıştır.
b. Kamu kurum ve kuruluşlarınca tek bir proje için alınan sayısal verilerden; sadece o projede kullanılması şartıyla birden fazla kullanıcı için talep edilmesi durumunda, her fazla kullanıcı için bir adet fiyatın %10’u kadar kullanma ücreti alınır.
c. Harita Genel Müdürlüğünce üretilen harita, harita bilgisi ve coğrafi verilerden yurt dışına ait olan ürünler fiyatlandırılırken yurt içi muadilleri baz alınır.
ç. Harita, harita bilgisi ve coğrafi verilerin teslimi, ürünün niteliğine göre internet üzerinden veya ücreti ihtiyaç sahiplerince ödenecek kargo servisi vb. hizmet aracılığıyla da yapılabilir.

6. Harita Genel Müdürlüğünden talep edilen harita, harita bilgisi ve coğrafi verilerin ücreti, ilgili hesaplara peşin yatırılacak ve ürün teslimi Hazine ve Maliye Bakanlığının Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri hakkında 2007-1 sayılı genel tebliği gereğince, fatura yerine geçen belgelerde bulunması gereken asgari bilgileri taşıyan “Harita Genel Müdürlüğü Tarafından Üretimi Yapılan Mal ve Hizmetin Alıcıya Teslim Belgesi (Alındı)” ile yapılacak ve bu belge fatura yerine ödeme belgesi ekine bağlanabilecektir.

7. 2024 yılı içerisinde hizmete sunulabilecek yeni ürünlerin satış fiyatları, listede mevcut emsal ürünlerin boyutları, özellikleri ve içerikleri esas alınmak suretiyle belirlenir ve listeye eklenir. Ayrıca mevcut ürünlerden üretimi durdurulan listeden çıkarılır. İsim, boyut, ölçek, format ve üretim tarihlerinde değişiklik olanların güncellemeleri listede yapılır.

YUKARI