Anasayfa » Kurumsal »Üniversitelerle Yürütülen Projeler


Üniversitelerle Yürütülen Projeler

 

 

HGM
İLGİLİ BİRİM

ÜNİVERSİTE

PROJE ADI

Fotogrametri
Dairesi Başkanlığı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

TOPOVT Veri Tabanı için Semantik Veri Modelinin Kurulması.

Sayısal Yüzey Modeli ve Sayısal Arazi Modeli Su Kütlelerinin Otomatik Düzeltilmesi.

Akdeniz Üniversitesi

Sera Alanlarının Renkli Kızılötesi Ortofoto ve Sayısal Yükseklik Modelleri Kullanılarak Belirlenmesi.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Çok Zamanlı Hava Fotoğrafları ve Ortofotolardan Otomatik Olarak Belirlenecek Sanayi Alanlarının Şehir Dokusu üzerine Mekânsal ve Zamansal Etkisinin İncelenmesi: İstanbul İli Bağcılar İlçesi Örneği.

Hacettepe Üniversitesi

Open Street Map (OSM) Verilerinin Kalite Analizi.

Fotogrametri ve Afet Araştırmaları Alanlarında İş Birliği Protokolü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yüksek Çözünürlüklü Hava Fotoğrafları ile Kentsel-Kırsal Gelişimin İzlenmesi.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri ile Yol Verilerinin Üç Boyutlu Olarak Çıkarılması: Bergama/İzmir İlçesi örneği.

Fotogrametrik Dijital Geniş Formatlı Hava Kameralarında Kalibrasyon Parametrelerinin Zamansal Değişimin Analizi.

Askeri Coğrafya Dairesi Başkanlığı

İstanbul Teknik Üniversitesi

Baraj Bendinin Yıkılması Halinde Su Altında Kalabilecek Alanların Belirlenmesi.

Sakarya Üniversitesi

Baraj Bendinin Yıkılması Halinde Su Altında Kalabilecek Alanların Belirlenmesi.

Akdeniz Üniversitesi

Baraj Bendinin Yıkılması Halinde Su Altında Kalabilecek Alanların Belirlenmesi.

SAR ve LİDAR Verisi Kullanılarak Kıyılarda Su Derinliğinin Tespitinin Araştırılması.

Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Yüzey Modeli (SYM) Kullanılarak Orman Ağaç Sıklığının Belirlenmesi.

Jeodezi Dairesi Başkanlığı

Hacettepe Üniversitesi

Fiziksel Jeodezi Alanında İşbirliği Protokolü.

Yıldız Teknik Üniversitesi

GNSS Hızlarına Küme Analizi Yöntemi Uygulayarak Belirlenecek Tektonik Bölgelerden Yararlanarak Türkiye için Yatay Hız Alanı Modelinin Oluşturulması.

Kıyı Bölgelerinde Düşey Yer Kabuğu Hareketlerinin Jeodezik Ölçüler ile Araştırılması.

Ankara Üniversitesi

Sabit GNSS İstasyonu Kurulması ve İşletilmesi.

Kartoğrafya Dairesi Başkanlığı

Yıldız Teknik Üniversitesi

1:50.000 ve 1:100.000 Ölçekli Standart Topoğrafik Haritalarda Gösterilecek Geniş Dere, Dar Dere ve Kanal Nesnelerinin Sayısal Yükseklik Modellerinden Türetilecek Drenaj Ağları Yardımıyla TOPOVT Veri Tabanından Seçilmesine Yönelik Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi.