HARİTA BİLGİLERİNİ TEMİN/SATIN ALMA YÖNTEMİ

1. Harita ve Harita Bilgilerini Temin/Satın Alma/Kullanma Hususları ile ilgili Mevzuat:

Temel mevzuat Harita Genel Müdürlüğü Kanunu ile bu kanun çerçevesinde hazırlanmış olan Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliğidir. Yönetmelik; Harita ve Harita Bilgilerinin nasıl temin edileceği, kullanım hakları, mali hususlar, vb. bilgileri ayrıntılı olarak içermektedir. Aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalar, Yönetmeliğin özetidir.
Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna,
4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine,
Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliğine ulaşılabilir.

2. Harita ve Harita Bilgilerinin Gizlilik Dereceleri:

Harita Genel Müdürlüğünce üretilen harita ve harita bilgileri TASNİF DIŞI, HİZMETE ÖZEL gizlilik derecelidir. Haritaların gizlilik derecesi; ürünlerin temin edilmesi/satın alınması/kullanılması ve muhafazasındaki kuralların farklı olmasının nedenidir.

Harita Genel Müdürlüğü ürünleri, gizlilik derecelerine göre ana başlıklar halinde Şekil 1’de sınıflandırılmıştır.

TASNİF DIŞI ve HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli harita ve harita bilgilerin temini/satın alınması/kullanılması hususları ile ilgili uyulması gerekli kurallar ve işlemler Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği (Bölüm 2, Madde 6-8)’ nde açıklanmaktadır.

3. Harita Genel Müdürlüğü Ürünlerinin Serbestlik/Satış Durumu:

Harita Genel Müdürlüğü ürünlerinin kimlere serbest olduğu Harita Genel Müdürlüğü Kanunu ile Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Mevzuata göre; TASNİF DIŞI gizlilik dereceli ürünler, askerî yasak bölge kapsamında olmaması şartıyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere açık olup, satın alınmalarında herhangi bir kısıtlama yoktur. Askerî yasak bölge kapsamına giren ürünlerin serbestlik durumu 6 ve 7’nci maddelerde açıklanmıştır.

HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli ürünler ise; Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Yüksek Öğretim Kurumlarına açıktır.

HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli ürünler yerli-yabancı gerçek ve tüzel kişilere doğrudan açık değildir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler, devlet kurumları için iş yapmaları durumunda, bu ürünlere iş yaptıkları kamu kurumu vasıtasıyla ulaşabilmektedirler.

Harita Genel Müdürlüğü ürünlerinin gizlilik dereceleri ve serbestlik durumu Şekil 1’de özetlenmiş olup, ürünlere olan taleplerin nasıl karşılanacağı 6’ncı maddede ayrıntılı verilmiştir.

4. Harita Genel Müdürlüğünce Satılan Ürünler:

Satıştaki ürünleri temelde iki gruba ayırmak mümkündür (Bknz. Şekil 1).

a. Birinci grupta, HARİTA SATIŞ BÜROSUNDA (Şekil 2) satışa sunulan tematik haritalar (Türkiye fiziki, Dünya fiziki ve siyasi, fiziki plastik kabartma haritalar vb.) yer almaktadır Bu haritaların gizlilik derecesi TASNİF DIŞI’dır. Tematik haritalar, satışa sunulan tüm ürünlerin küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, ücreti karşılığı anında Harita Genel Müdürlüğünde satın alınabilmektedir. Harita Satış Bürosunda satışa sunulan bu ürünlere ilişkin ayrıntılı bilgi http://www.harita.gov.tr/urunler sayfasında sunulmuştur.

b. İkinci grupta ise talebe göre hazırlanmaları için süreye ihtiyaç duyulan diğer ürünler yer almaktadır. Bu grupta yer alan ürünlerin bir kısmı TASNİF DIŞI, bir kısmı da HİZMETE ÖZEL gizlilik derecelidir. Bu ürünler, farklı taleplere göre kısa sürede hazırlanarak karşılanan ürünlerdir. Talep sahibinin coğrafi verisine ihtiyaç duyduğu bölge/alan genişliğinin farklı olması, satıştaki sayısal ürün çeşitliliği (vektör, raster, vd.), ürün formatındaki farklılık (TIFF, JPEG, vd.), datum (ED-50, WGS84) seçenekleri; talep edilen ürün için hazırlık yapılmasını gerektirmektedir. Hazırlanmaları için özel işlem gerektiren bu tür ürünler, mümkün olan en kısa sürede hazırlanarak kullanıcılara sunulmaktadır. Ürün satışı yanında, bir takım hizmetler de ücreti karşılığında sunulmaktadır (Harita kopyalama, harita inceleme vb.). Fiyat listesinde bu hizmetlerin de birim fiyatları yer almaktadır.

Satışa sunulan bütün ürünler, ücreti karşılığında verilen hizmetler ve fiyat listesi ayrıntılı olarak http://www.harita.gov.tr/urunler sayfasında yer almaktadır. Talepte bulunulmadan önce bu sayfanın ziyaret edilmesi, ürünlerin ve özelliklerinin tanınmasına, isteklerin isabetli olmasına ve hızlı karşılanmasına katkıda bulunacaktır.5. Harita Genel Müdürlüğü Ürünlerinin Fiyatlarının Belirlenmesi:

Harita Genel Müdürlüğünce üretilen ürünlerin fiyatı Millî Savunma Bakanlığının onayı ile her yıl için belirlenir.

Bu başlık altında, Harita Satış Bürosundaki ürünler arasında yer almayan ancak, satışı serbest olan diğer ürünlerin ikmali ve satın alınması açıklanmaktadır. Bu gruba giren ürünlerin bir kısmı TASNİF DIŞI, bir kısmı da HİZMETE ÖZEL gizlilik derecelidir. TASNİF DIŞI gizlilik dereceli ürünler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere açık olup, satın alınmalarında herhangi bir kısıtlama yoktur. HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli ürünler ise; Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Yüksek Öğretim Kurumlarına açıktır (Ayrıntılı bilgi için Madde 4 - Şekil 1’e bakınız).

a. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harita ve Harita Bilgisi İhtiyaçlarının Karşılanması:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harita ve harita bilgisi ihtiyacı, kendi özel yönerge ve talimatlarına göre karşılanmaktadır.

b. Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Yüksek Öğretim Kurumları, Valilik ve Kaymakamlıkların Harita ve Harita Bilgisi İhtiyaçlarının Karşılanması:

(1) Genel:

Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Yüksek Öğretim Kurumları, Valilik ve Kaymakamlıkların Harita ve Harita Bilgisi ihtiyaçları, Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği esaslarına göre karşılanır.

Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Yüksek Öğretim Kurumları, Valilikler, Kaymakamlıklar; Harita Genel Müdürlüğü tarafından üretilen TASNİF DIŞI ve HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli ürünleri talep edebilirler. HİZMETE ÖZEL ürünler sadece ihtiyaç duyulan amaç için kullanılmak ve iş bitiminde iade edilmek koşulu ile teslim edilmektedir. Bu ürünlerin teslim ve iade işlemleri kurumlar tarafından görevlendirilen harita mutemetleri vasıtasıyla yapılmaktadır.

(2) Askerî yasak bölge kapsamında olmayan TASNİF DIŞI harita ve harita bilgisi talebi:

TASNİF DIŞI gizlilik dereceli harita ve harita bilgisi ihtiyaçları, yazılı başvuru üzerine hiçbir bilgi ve belge istenilmeden kullanım bedeli mukabilinde karşılanmaktadır.

(3) Askerî yasak bölge kapsamında olan TASNİF DIŞI harita ve harita bilgisi talebi:

TASNİF DIŞI gizlilik dereceli harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarına ilişkin talepler Harita Genel Müdürlüğüne gönderilmekte, talebin uygun görülmesi halinde, hiçbir bilgi ve belge istenilmeden kullanım bedeli mukabilinde ilgili kamu kurum veya kuruluşuna teslim edilmektedir.

(4) Askerî yasak bölge kapsamında olmayan HİZMETE ÖZEL harita ve harita bilgisi talebi:

HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli Harita ve Harita Bilgisi ihtiyaçları, yazılı başvuru üzerine kullanım bedeli mukabilinde hiçbir bilgi ve belge istenilmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşunun harita mutemedine belge düzenlenerek teslim edilmektedir.

(5) Askerî yasak bölge kapsamında olan HİZMETE ÖZEL harita ve harita bilgisi talebi:

Hizmete Özel gizlilik dereceli harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarına ilişkin talepler Harita Genel Müdürlüğüne gönderilmekte, talebin uygun görülmesi halinde, hiçbir bilgi ve belge istenilmeden kullanım bedeli mukabilinde ilgili kamu kurum veya kuruluşunun harita mutemedine belge düzenlenerek teslim edilmektedir.

(6) Mutemetlik:

Harita Genel Müdürlüğü ürünleri, talep eden kurumun HARİTA MUTEMEDİNE teslim edilir ve zimmetlenir.

Haritaların Harita Mutemedine teslim şartı, “HİZMETE ÖZEL” gizlilik dereceli ürünler için geçerlidir.

Mutemet; ilgili kurumun tayin ettiği, güvenlik soruşturması (Gizlilik dereceli işlerde çalışmasında sakınca olmadığına dair İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılmış soruşturma) yapılmış personelidir. Kurumların bazılarının bünyesinde harita mutemedi vardır, kadrosunda harita mutemedi bulunmayan kurumlar ise, harita temin işlemini bağlı bulundukları Genel Müdürlük ya da Bakanlık harita mutemedi kanalıyla yapar. Kurumlar taleplerini söz konusu harita mutemedine, ilgili harita mutemedi talepleri Harita Genel Müdürlüğüne iletir, harita ve harita bilgileri talep makamına ulaştırılmak üzere mutemede Harita Genel Müdürlüğünde teslim edilir.

Harita Genel Müdürlüğü ürünleri; Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği gereği;

- Bakanlıkların kendi mutemetlerine,

Kamu kurum ve kuruluşları için, bağlı bulundukları Genel Müdürlüğün veya Bakanlığın mutemedine,

- Valilik ve Kaymakamlıklar için, İller İdaresi Genel Müdürlüğü mutemedine,

- Belediyeler için, İller Bankası A.Ş. mutemedine,

- Yüksek öğretim kurumları için bağlı bulundukları üniversitelerin mutemedine,

- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler için, asgari genel müdürlük düzeyindeki ilgili kamu kurum ve kuruluşu veya bakanlığın mutemedine teslim edilir. Şekil 2, kadrosunda harita mutemedi bulundurma durumuna göre, Harita Genel Müdürlüğünden doğrudan ya da dolaylı talepte bulunacak kurumları göstermektedir.(7) Başvuru:

Başvurular resmî yazı ile yapılır: Kadrosunda harita mutemedi bulunan birimler taleplerini doğrudan Harita Genel Müdürlüğüne, kadrosunda harita mutemedi bulunmayan birimler ise; harita taleplerini bağlı oldukları Genel Müdürlük ya da Bakanlık harita mutemedine yazıyla iletir, ilgili harita mutemedi aldığı talebi Harita Genel Müdürlüğüne yazıyla iletir, harita ve harita bilgileri bu mutemede Harita Genel Müdürlüğünde zimmetli olarak teslim edilir, mutemet tarafından teslim alınan harita ve harita bilgileri bilahare talep makamına ulaştırılır.

İhtiyaç birimleri tarafından talepte bulunulurken; müracaat öncesinde, ürünlerin belirtildiği satışta olan ürünlerhttp://www.harita.gov.tr/urunler sayfasına bakılmasında yarar vardır. Bunun yapılmaması durumunda, yanlış ürün/yanlış bilgi/eksik bilgi nedeniyle karşılıklı yazışma ve/veya görüşmeler zaman almakta, bu durum, talep sahibinin talebine geç erişmesine neden olmaktadır.

Bu nedenle, herhangi bir ödeme yapmadan önce, talep yazısına Hrt.Gn.Md.lüğünün vereceği yanıt beklenmelidir. Bu yazıda; talep edilen ürünlerin mevcut olup olmadığı, askerî yasak bölgeye girip girmediği, toplam tutarı, tutarın ödeneceği banka hesap numarası vb. gerekli bilgiler yer almaktadır.

(8) Ürünlerin Satış ve Kullanım Bedellerinin Ödenmesi:

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen harita ve harita bilgilerinin satış ve kullanım bedellerinin ödenmesi aşağıdaki esaslar dâhilinde yürütülür:

Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna, 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre sağlanacak harita ve harita bilgileri için;

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu Kararlarında yer alan harita ve harita bilgileri ihtiyaçlarının gerektirdiği ödenek, bütçe hazırlığı sırasında plânlanır ve bütçenin kabulünden sonra Harita Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılır.

Özel bütçeli idareler Düzenleyici denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, mahalli idarelerin, harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarına ait bedel, harita ve harita bilgisi teslim edilmeden peşin olarak veya Harita Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokol kapsamında harita ve harita bilgisini teslimi müteakip protokolde belirtilen süre içerisinde Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin (MSB Merkez Saymanlığı) TR56 0000 1001 00000350154033 numaralı tahsilat hesabına “Harita Bedeli” olarak yatırılır. Alınacak dekont Harita Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu elde edilecek kaynak, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertibe Cumhurbaşkanınca ödenek kaydolunur. Yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıla devredilir.

Yerli/yabancı gerçek ve tüzel kişilerin harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarına ait bedel, Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin (MSB Merkez Saymanlığı) TR56 0000 1001 00000350154033 numaralı tahsilat hesabına “Harita Bedeli” olarak yatırılır. Alınacak dekont Harita Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu elde edilecek kaynak, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertibe Cumhurbaşkanınca ödenek kaydolunur. Yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıla devredilir.

Harita Genel Müdürlüğü Satış Bürosundan Millî Savunma Bakanlığının onayı ile her yıl belirlenen fiyatlar üzerinden satışı yapılan ürünlere ait talepler; Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı karşılığı peşin ödeme yapılarak karşılanabilir. Tahsil edilen paralar ilgili mevzuat hükümlerine göre Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin (MSB Merkez Saymanlığı) TR56 0000 1001 00000350154033 numaralı tahsilat hesabına harita bedeli olarak yatırılır.

Harita Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesince yapılan sözleşmeler kapsamında üretilen harita ve harita bilgileri ile diğer standart dışı mal ve hizmet üretimlerine ilişkin bedel, Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesabına yatırılır.

Fiyatlarda yapılan indirimler, 4736 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve “28 Ocak 2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” hükümleri gereği yapılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca tek bir proje için alınan sayısal verilerden; sadece o projede kullanılması şartıyla birden fazla kullanıcı için talep edilmesi durumunda, her fazla kullanıcı için bir adet fiyatın %10’u kadar kullanma ücreti alınır.

Harita Genel Müdürlüğünce üretilen harita ve harita bilgilerinden yurt dışına ait olan ürünler fiyatlandırılırken yurt içi muadilleri baz alınır.

Harita ve harita bilgilerinin teslimi, ürünün niteliğine göre internet üzerinden, veya ücreti ihtiyaç sahiplerince ödenecek kargo servisi vb. ile yapılır.

Harita Genel Müdürlüğünden talep edilen harita ve harita bilgilerinin ücreti, ilgili hesaplara peşin yatırılacak ve ürün teslimi Hazine ve Maliye Bakanlığının Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri hakkında 2007-1 sayılı genel tebliği gereğince, fatura yerine geçen belgelerde bulunması gereken asgari bilgileri taşıyan “Harita Genel Müdürlüğü Tarafından Üretimi Yapılan Mal ve Hizmetin Alıcıya Teslim Belgesi (Alındı)” ile yapılacak ve bu belge fatura yerine ödeme belgesi ekine bağlanabilecektir.

2022 yılı içerisinde hizmete sunulabilecek yeni ürünlerin satış fiyatları, listede mevcut emsal ürünlerin boyutları, özellikleri ve içerikleri esas alınmak suretiyle belirlenir ve listeye eklenir. Ayrıca mevcut ürünlerden üretimi durdurulan listeden çıkarılır. İsim, boyut, ölçek, format ve üretim tarihlerinde değişiklik olanların güncellemeleri listede yapılır.

7. Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Harita ve Harita Bilgisi ihtiyacı nasıl karşılanır?

a. Askerî yasak bölge kapsamında olmayan TASNİF DIŞI harita ve harita bilgisi talebi:

TASNİF DIŞI gizlilik dereceli harita ve harita bilgisi ihtiyaçları, yazılı başvuru üzerine hiçbir bilgi ve belge istenilmeden kullanım bedeli mukabilinde karşılanmaktadır.

b. Askerî yasak bölge kapsamında olan TASNİF DIŞI harita ve harita bilgisi talebi:

TASNİF DIŞI gizlilik dereceli harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarına ilişkin talepler Harita Genel Müdürlüğüne gönderilmekte, Harita Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda istenilen harita ve harita bilgisinin askerî yasak bölgeyi kapsaması durumunda, talep sahibinden talebini, işleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunun uygun görmesi halinde ilgili kuruluş aracılığıyla Harita Genel Müdürlüğüne göndermesi istenmekte, talebin uygun görülmesi halinde, talep edilen harita ve harita bilgisinin kullanım bedeli ile bedelin yatırılacağı hesap numarası kullanıcıya bildirilmekte, bedelin yatırıldığına dair dekont aslının Harita Genel Müdürlüğüne gönderilmesini müteakip hazırlanan harita ve harita bilgisi, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun sorumluluğunda olmak kaydıyla, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerce kullanılmak üzere ilgili kamu kurum veya kuruluşunun harita mutemedine teslim edilmektedir.

c. Askerî yasak bölge kapsamında olmayan HİZMETE ÖZEL harita ve harita bilgisi talebi:

Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli harita ve harita bilgilerine olan ihtiyaçları ise doğrudan karşılanmaz. Gerçek ve tüzel kişilerin; bakanlık, kamu kurum ve kuruluşu, belediye veya yüksek öğretim kuruluşları için iş yapmaları durumunda karşılanır. HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli Harita ve Harita Bilgisi ihtiyaçları, işleriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşunun uygun görmesi üzerine ilgili kuruluş aracılığıyla Harita Genel Müdürlüğüne göndermesi gerekmekte olup, harita ve harita bilgisi talepleri, kullanım bedeli mukabilinde ilgili kamu kurum veya kuruluşunun sorumluluğunda olmak kaydıyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerce kullanılmak üzere hiçbir bilgi ve belge istenilmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşunun harita mutemedine belge düzenlenerek teslim edilmektedir.

ç. Askerî yasak bölge kapsamında olan HİZMETE ÖZEL harita ve harita bilgisi talebi:

HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarına ilişkin talepler, işleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunun uygun görmesi halinde ilgili kuruluş aracılığıyla Harita Genel Müdürlüğüne gönderilmekte, Harita Genel Müdürlüğünce Gnkur. Bşk.lığından onay alınması durumunda karşılanabilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda, Harita ve harita bilgisi ihtiyacının karşılanmasının uygun görülmesi halinde, talep edilen harita ve harita bilgisinin kullanım bedeli ile bedelin yatırılacağı hesap numarası kullanıcıya bildirilmekte, bedelin yatırıldığına dair dekont aslının Harita Genel Müdürlüğüne gönderilmesini müteakip hazırlanan harita ve harita bilgisi, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun sorumluluğunda olmak kaydıyla, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerce kullanılmak üzere ilgili kamu kurum veya kuruluşunun harita mutemedine belge düzenlenerek teslim edilmektedir.

8. Harita Genel Müdürlüğü Ürünleri İçin İrtibat

Harita Genel Müdürlüğünce satışa sunulan bütün ürünler ve fiyat listesi www.harita.gov.tr sayfasında verilmiştir.

Adres:

Harita Genel Müdürlüğü
06590 Dikimevi Ankara
e-posta: harita.ikmali@harita.gov.tr
Telefon ve Belgegeçer

Coğrafi Veri Merkezi Müdürlüğü
Coğrafi Ürün İkmal Şube Müdürlüğü için; 
Telefon : 312 595 23 20 - 24 12 - 24 15 - 24 67 - 24 18 - 22 36
Belgegeçer : 312 320 14 95
e-posta: harita.ikmali@harita.gov.tr

Harita Satış Bürosu için;
Telefon : 312 595 20 72- 312 595 23 28
Belgegeçer : 312 320 14 95
e-posta: harita.satis@harita.gov.tr

YUKARI