a

Anasayfa » Ürünler »Ürün Fiyatlarına İlişkin Açıklamalar


Ürün Fiyatlarına İlişkin Açıklamalar

1.  Doğrudan ulusal güvenliğe yönelik olarak operatif faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına listede belirtilen birim fiyatın % 25’i uygulanır. Bu talepler karşılanırken yalnızca bu indirim oranı uygulanır.
 

2.  Harita ve harita bilgisi satış bedellerinin belirlenmesi, 
       
      a. Harita Genel Müdürlüğünce üretilmiş satışı yapılan harita ve harita bilgisi birim bedelleri; Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanmış yönerge gereği kurulan komisyonca her yıl yeniden belirlenerek, Harita Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakana onaylatılarak kesinleşir.      

      b. Harita Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, harita ve harita bilgilerinin üretimine yönelik mal ve hizmetlerin ve harita yapımı ile ilgili ürünlerin bedelleri, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunca tespit edilip, Harita Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı oldukları Bakanların onayı ile kesinleşir.

              
3. Harita ve harita bilgisi bedellerinin aktarılması veya ilgili banka hesaplarına yatırılması,

       a. Genel bütçeli kamu idarelerinin, harita ve harita bilgisi ihtiyaçları için tahsis edilen ödeneğin ilgili mali yıla ait olanı, en geç Temmuz ayı sonuna kadar Harita Genel Müdürlüğünün kullanımı için Millî Savunma Bakanlığı bütçesine aktarılır. Aktarılan ödeneğin yıl sonuna kadar ortaya çıkacak harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarını karşılayamaması halinde talep, Harita Genel Müdürlüğünün olurunun alınması ve bedelinin takip eden yıl bütçesinden aktarılması koşuluyla karşılanır.
 

       b. Özel bütçeli idareler Düzenleyici denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, mahalli idarelerin, harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarına ait bedel, harita ve harita bilgisi teslim edilmeden peşin olarak veya Harita Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokol kapsamında harita ve harita bilgisini teslimi müteakip protokolde belirtilen süre içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Ödemeler Muhasebe Biriminin ilgili hesabına "Harita Bedeli" olarak yatırılır.  Alınacak dekont Harita Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu bedel, Maliye Bakanlığı tarafından, Harita Genel Müdürlüğünün kullanımı için özel gelir olarak kaydedilir.

      c.  Yerli/yabancı gerçek ve tüzel kişilerin harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarına ait bedel, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Ödemeler Muhasebe Biriminin ilgili hesabına “Harita Bedeli” olarak yatırılır. Alınacak dekont Harita Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu bedel, Maliye Bakanlığı tarafından, Harita Genel Müdürlüğünün kullanımı için özel gelir olarak kaydedilir.

      ç. Harita Genel Müdürlüğü Satış Bürosundan Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü, Millî Savunma Bakanlığının onayı ile her yıl belirlenen fiyatlar üzerinden satışı yapılan ürünlere ait talepler;  Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı karşılığı peşin ödeme yapılarak karşılanabilir. Tahsil edilen paralar Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına harita bedeli olarak yatırılır.
 

      d. Harita Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesince üretilen harita ve harita bilgileri ile diğer mal ve hizmet üretimlerine ilişkin bedel, Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesabına yatırılır.
 

4.  Diğer hususlar,       
 

       a. Fiyatlarda yapılan indirimler, 4736 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve “28 Ocak 2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” hükümleri gereği yapılmıştır.
 

       b. Kamu kurum ve kuruluşlarınca tek bir proje için alınan sayısal verilerden; sadece o projede kullanılması şartıyla birden fazla kullanıcı için talep edilmesi durumunda, her fazla kullanıcı için bir adet fiyatın %10’u kadar kullanma ücreti alınır.
 

       c. Harita Genel Müdürlüğünce üretilen harita ve harita bilgilerinden yurt dışına ait olan ürünler fiyatlandırılırken yurt içi muadilleri baz alınır.
 

       ç. Harita ve harita bilgilerinin teslimi, ürünün niteliğine göre internet üzerinden, veya ücreti ihtiyaç sahiplerince ödenecek kargo servisi vb. hizmet aracılığıyla da yapılabilir.
 

5.   Harita Genel Müdürlüğünden talep edilen harita ve harita bilgilerinin ücreti, ilgili hesaplara peşin yatırılacak ve ürün teslimi Hazine ve Maliye Bakanlığının Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri hakkında 2007-1 sayılı genel tebliği gereğince, fatura yerine geçen belgelerde bulunması gereken asgari bilgileri taşıyan “Harita Genel Müdürlüğü Tarafından Üretimi Yapılan Mal ve Hizmetin Alıcıya Teslim Belgesi (Alındı)” ile yapılacak ve bu belge fatura yerine ödeme belgesi ekine bağlanabilecektir.
 

6.   2019 yılı içerisinde hizmete sunulabilecek yeni ürünlerin satış fiyatları, listede mevcut emsal ürünlerin boyutları, özellikleri ve içerikleri esas alınmak suretiyle belirlenir ve listeye eklenir.