TELİF VE İKTİBAS HAKLARI / BEDELLERİ

1.ORTOFOTO GÖRÜNTÜ TELİF VE İKTİBAS BEDELİ

CİNSİ TELİF VE İKTİBAS HAKKI FİYATI (TL)

Ortofoto Görüntü

(KDSF(1) X Alan) x 6
Ortofoto Görüntü WMS Sunum Hizmeti (KDSF(1) X Alan) / 5

(1)KDSF: KDV dâhil satış fiyatı. Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu  Harita ve Uzaktan Algılama İsteklerine İlişkin Yaklaşık Maliyetleri Listesinde Yer Alan Ortofoto Görüntü Km²  satış bedelidir.

(1) AÇIKLAMALAR :

a. Telif ve İktibas Hakları, talep eden kurum veya kuruluş ile Harita Genel Müdürlüğünün karşılıklı olarak belirleyecekleri esaslar çerçevesinde hazırlanarak imzalanacak bir sözleşme kapsamında verilecektir.

b. İlgili mevzuat kapsamında, gizlilik dereceleri dikkate alınarak, talep edilen ortofotoların verilmesi konusundaki telif ve iktibas hakları saklıdır.

c. Ortofoto Görüntü Telif ve iktibas hakkı güncellemeleri içermez ve 10 yıllık bedeldir. Daha az süreler için yapılan taleplerde en az 10 yıl üzerinden hesaplama yapılır.

ç. Ortofoto Görüntü WMS Sunum Hizmeti alan talep sahibi, söz konusu servis hizmetini internet üzerinden genele yapmayı/yaptırmayı talep etmesi durumunda Telif ve İktibas Bedeli öder.

d. Ortofoto Görüntü WMS Sunum Hizmeti Telif ve iktibas hakkı, talep edilen lisans süresi ile sınırlıdır. Lisans süresi en fazla 5 yıl için hesaplanır. 1 Yıldan sonra her bir yıl için bedel %10 indirim yapılır. Örneğin telif bedeli 100 ₺ olan bir alana ait ortofoto ya da ortofoto WMS servisi için 3 yıl telif ücreti 100₺+(0,9x100₺)+(0,8x100₺)=270₺ olarak hesaplanır.

2. HARİTALARIN  TELİF VE İKTİBAS HAKLARI

ÖLÇEK CİNSİ 1 (BİR) YILLIK KDV DAHİL TELİF VE İKTİBAS HAKKI FİYATI (₺)
1-250 ADET 251-1.000
ADET
1.001-2.500
ADET
2.501-5.000
ADET
5.001-10.000
ADET
10.001-25.000
ADET
25.001 ADET
VE ÜZERİ
MUHTELİF BASILI HARİTALAR KDSF(1) X 75 KDSF(1) X 100 KDSF(1) X 175 KDSF(1) X 375 KDSF(1) X 625 KDSF(1) X 1000 KDSF(1) X 1500

MUHTELİF

RASTER VERİLER 

KDSF(1) X 
75

KDSF(1) X 
100

KDSF(1) X 
175

KDSF(1) X 
375

KDSF(1) X 
625

KDSF(1) X 
1000

KDSF(1) X 
1500

MUHTELİF VEKTÖR VERİLER KDSF(1) X 15 KDSF(1) X 20 KDSF(1) X 35 KDSF(1) X 75 KDSF(1) X 125 KDSF(1) X 200 KDSF(1) X 300

(1)KDSF: KDV Dâhil Satış Fiyatı.

(2) AÇIKLAMALAR :

1. 1/25.000, 1/50.000 ve 1/100.000 ölçekli haritalar için iktibas, bu ölçeklerin dışında üretilen haritalar için telif ve iktibas hakları talep eden kurum veya kuruluş ile Harita Genel Müdürlüğünün karşılıklı olarak belirleyecekleri esaslar çerçevesinde hazırlanarak imzalanacak bir protokol kapsamında verilecektir.

2. Yukarıda belirtilenlerin dışında olabilecek özel talepler, Harita Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca değerlendirilecek ve uygun bulunması halinde yürürlüğe konulacaktır. (Yöntem, Baskı adedi vb.)

3. İlgili mevzuat kapsamında, gizlilik dereceleri dikkate alınarak, yukarıda belirtilen haritaların verilmesi konusundaki telif ve iktibas hakları saklıdır.

4. Telif ve iktibas hakları, belirtilen baskı miktarı için 1 (bir) yıl geçerlidir. Müteakip talepler ücrete tabidir.

5. İktibas hakkı bedeli, haritada alıntı yapılacak bölümün tüm haritaya oranının (iktibas oranı) telif hakkı bedeli ile çarpılması suretiyle hesaplanır. İktibas oranı inceleme memurunca belirlenir ve hiçbir zaman; 1/16’dan küçük olamaz.

6. Ticari amaçla internetten yapılacak yayımlar; 25.001 Adet ve Üzeri bölümündeki fiyatlara göre değerlendirilir. Bilgi amacıyla yapılacak yayımlarda ise, 1-250 adet bölümündeki fiyatların %10’u uygulanır.

7. Vektör veri kullanılarak üretilmiş kağıt haritalar için de basılı haritalar için uygulanan fiyatlar geçerlidir.

3. TELİF VE İKTİBAS HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Harita Genel Müdürlüğünce üretilen tüm ürünlerin telif ve iktibas hakları Harita Genel Müdürlüğüne aittir; kısmen veya tamamen, orijinal formatta veya başka bir formatta çoğaltılması, dağıtılması, satılması, WEB sitelerine konulması izne tabidir.

2. Kamu kurum ve kuruluşların, belediyelerin ve üniversitelerin internet veya yerel ağlar üzerinden kendi sunum servislerinde veya uygulamalarında, ticari maksat dışında kamu yararı amacıyla Harita Genel Müdürlüğü ürünlerini altlık olarak kullanmaları halinde, kullanılacağı alana "Harita Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiştir." ifadesinin konularak kaynağının belirtilmesi kaydıyla telif ve iktibas bedeli alınmaz.

3. Harita Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiş “Tasnif Dışı” gizlilik dereceli tüm ürünlerin (Ortofoto görüntü ve ortofoto görüntü WMS sunum hizmeti hariç) ticari maksatlı kullanımlarda, telif ve iktibas hakları için resmi yazı ile izin alınır ve;

(a) İnternet veya dijital platformlar üzerindeki uygulamalarda sadece altlık olarak kullanılması,

(b) Herhangi bir projenin veya ürünün bir parçası olarak kullanılması,

(c) Bilgi, tanıtım, bilimsel, akademik, kültürel ve eğitim amaçlı kitap/dergi/broşür vb. çalışmalarda içeriğin bir parçası olarak kullanılması halinde telif ve iktibas hakkı için tablonun 1-250 adet bölümündeki fiyatların %10’u uygulanır.

4. Harita Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiş “Tasnif Dışı” gizlilik dereceli tüm ürünler; ticari maksatlar dışında bilgi, tanıtım, bilimsel, akademik, kültürel ve eğitim amaçlı tez/makale/kitap/dergi/broşür vb. çalışmalarda, ilgili mevzuat kapsamında, "Telif ve İktibas" hakkı Harita Genel Müdürlüğünde saklı kalması ve kullanılacağı alana "Harita Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiştir." ifadesinin konularak kaynağının belirtilmesi kaydıyla bedelsiz kullanılabilir.

5. Harita Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiş “Hizmete Özel” gizlilik derecesine haiz tüm basılı veya sayısal harita, harita bilgisi ve coğrafi verilerin kullanılması ve yayımlanması için resmi yazı ile izin alınması gerekmektedir.

YUKARI